Drugi podcast.

https://open.spotify.com/episode/72TNPXtFPtZQYI3tBL7zyV